Related image

متالورژی پودر :این روش برای ساخت بسیاری از قطعات استفاده میشود .روش کار بدین صورت میباشد که ابتدا فلز پودر شده رو درون قالب فشرده کرده و بعد این قطعه فشرده شده را تا 90 درصد از دمایه خمیری شدن حرارت داده و سپس سرد میکنیم و قطعه اماده استفاده میباشد.